תנאי שימוש

עדכון אחרון: 4/30/2020

תנאי שימוש אלה חלים על שימושך באתר שלנו; על ידי שימוש באתר שלנו, הנך מסכים/ה לתנאים אלו בכללותם. אם אינך מסכים/ה עם תנאים אלו או חלק מהם, חל איסור שימוש באתר.

השימוש באתר שלנו חל על כל מי שמלאו לו לפחות 18 שנים. הנך מתחייב ומציב את היותך בן/ת 18 לפחות בעת השימוש באתר שלנו ועל ידי השימוש בו.

אתרנו מכיל cookies. על ידי שימושך באתרנו והסכמתך לתנאי שימוש אלו, הנך נותן/ת את הסכמתך לשימוש החברה ב-cookies בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות החברה.

1. License to use website

אלא אם הוצהר אחרת, אנו או הזכיינים שלנו הם הבעלים של זכויות הרכוש האינטלקטואלי והחומר אשר מוצג באתר שלנו. בכפוף לרשיון שלהלן, כל הזכויות של הרכוש האינטלקטואלי שמורות.

ניתן לצפות, להוריד למטרת אחסון בלבד או להדפיס דפים או כל תוכן אחר למטרת שימוש אישי בכפוף לתנאים שלהלן ובכל מקום בתנאי שימוש אלו.

חל איסור על:

(א) פרסום מחדש של חומר מאתר זה (כולל פרסום מחדש באתר אחר);

(ב) מכירה, השכרה או רשיון-משנה של חומר מהאתר.

(ג) הצגה פומבית של חומר מהאתר

(d) לשעתק, לשכפל, להעתיק או כל ניצול אחר של החומר אשר על האתר שלנו למטרות פרסום אישי;

(e) לערוך או לשנות באופן אחר כל חומר אשר על האתר או

(f) להפיץ מחדש חומר מאתר זה, למעט חומר אשר מיועד באופן ספציפי ומפורש להפצה מחדש כגון עלון החברה

2. Acceptable use

חל איסור שימוש באתר שלנו אשר עלול לגרום לנזק או לירידה בערך הזמינות או הנגישות של האתר; או בכל צורה שהיא בלתי חוקית, הונאה או נזק' או בקשר עם כל פעילות שהיא בלתי חוקית, הונאה או נזק.

חל איסור שימוש באתר שלנו למטרת העתקה, אחסנה, אירוח, העברה, שליחה, שימוש, פרסום או הפצה של חומר אשר מכיל תוכנות ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, לוגר הקשה או כל תוכנה המאפשרת לפורץ לחדור למחשב או לגרום לו נזק או כל תוכנת מחשב זדונית.

חל איסור על כל פעילות שהיא בגדר איסוף מידע שיטתי או אוטומטי (כולל, אך לא מוגבל, גירוד, כריית נתונים, חילוץ נתונים, קציר נתונים) בקשר לאתר שלנו ללא הסכמה מפורשת בכתב.

חל איסור על שימוש באתר שלנו לצורכי העברת או שליחת תקשורת מסחרית לא רצויה.

חל איסור על שימוש באתר שלנו לצורכי שיווק ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

3. Restricted access

הגישה לחלקים מסויימים באתר שלנו מוגבלת. אנו שומרים את הזכות להגבלת הגישה לחלקים מהאתר שלנו או לאתר בכללותו לשיקול דעתנו בלבד.

אם סופק על ידינו או יוצר על ידך מספר זיהוי וקוד סודי המאפשר לך כניסה מוגבלת לחלקים מהאתר שלנו, או לכל תוכן או שרותים אחרים, עליך לודא שהקוד נשמר בסודיות.

אם ידוע לך על שימוש לא מורשה בחשבונך או בקוד הסודי שלך, עלייך ליידע אותנו באופן מיידי.

הינך אחראי/ת על כל פעילות באתר החברה הנעשית כתוצאה מכשלונך לשמור על קוד הזיהוי שלך, ועלול להיות אחראי לכל אובדן או נזק הנגרם לחברה כתוצאה מכשלונך זה.

חל איסור על שימוש במספר זיהוי וקוד סודי של אדם אחר בעת הכניסה לאתר החברה.

אנו שומרים את הזכות לבטל או להשבית את מספר הזיהוי והקוד הסודי שלך בכל זמן וללא התראה או הסבר.

4. User content

בתנאי שימוש אלו, "התוכן שלך", משמעו חומר (כולל, אך לא מוגבל לטקסט, תמונות, קבצי שמע וחומר מוקלט) שהנך מגיש/ה לאתר שלנו, לכל בקשה.

הנך מוזהר ומצהיר שהתוכן בו אתה משתמש עומד בתנאי שימוש אלו.

חל איסור להשתמש בתוכן הפוגע בזכויות החוקיות של כל צד שלישי, ואשר מאפשר פעילות חוקית נגדך, נגדנו או נגד צד שלישי (בכל מקרה תחת חוק ישים).

חל איסור להחדיר לאתר שלנו כל חומר אשר מהווה או היה מקור לאיום או להליך משפטי בפועל או כל תלונה אחרת.

אנו שומרים את הזכות להוסיף או להסיר כל חומר המתווסף, מאוחסן, מתארח או מתפרסם באתר שלנו.

5. Limited warranties

אין אנו מחזיקים באחריות האמיתות של מידע המתפרסם באתרנו, ואיננו מתחייבים להבטיח שהאתר נשאר זמין או שהתוכן באתר נשאר מעודכן.

במידה מירבית המותרת על פי חוק, אנו מסירים כל אחריות, נציגות ותנאים הקשורים לאתר זה והשימוש בו (כולל, אך לא מוגבל לכל אחריות המשתמעת מהחוק ביחס לסיפוק מהאיכות, והתאמה למטרת השימוש, טיפול ומיומנות סבירים).

6. Limitations and exclusions of liability

דבר בתנאי שימוש אלו לא יהיה:

(א) הגבלה או הוצאה של אחריותינו למקרי מוות או פציעה אישית הנגרמת מרשלנות

(ב) הגבלה או הוצאה של האחריות שלנו מתאור מסולף הנעשה מתוך מרמה או הונאה.;

(ג) הגבלת כל אחריות שלנו או שלך, בכל צורה המתאפשרת תחת חוק, או

(ד) להוציא כל אחריות שלנו או שלך אינה עלולה להשתמע מהחוק.

ההגבלות וההכללות של האחריות האמורה בסעיף זה ובכל מקום בתנאי שימוש אלו:

(א) כפופים לפסקה הקודמת

(ב) שולטות בכל ההתחייבויות הנובעות מתנאי שימוש אלה ביחס לנושא תנאי שימוש אלה, כולל אחריות הנובעת מחוזה, מנזיקין (כולל רשלנות) והפרת החובה החקוקה.

אין אנו נושאים באחריות על אובדן או נזק הנגרמים כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.

אין אנו נושאים באחריות כלפיך ביחס לכל אובדן הנובע מארוע או ארועים מעבר לשליטתנו הסבירה.

אין אנו נושאים באחריות כלפיך על כל הפסד עסקי, כולל (אך לא מוגבל) אובדן או נזק רווחי, הכנסה, שימוש, הפקה, חסכונות צפויים, עסק, חוזים, הזדמנויות מסחריות או מוניטין.

אין אנו נושאים באחריות על אובדן או שחיתות של נתון, מסד נתונים או תוכנה.

אין אנו נושאים באחריות על נזק או אובדן באופן מקרי, לא ישיר או מיוחד הנגרם לך.

7. Indemnity

הנך מתחייב/ת בזאת לפצות אותנו בעבור כל הפסד, נזק, עלות, אחריות והוצאות (כולל, אך לא מוגבל להוצאות חוקיות וכל סכום המשולם על ידינו לצד שלישי בהסדר טענה או ויכוח בעצת היועצים החוקיים שלנו) הנגרמים לנו כתוצאה מהפרת כל תנאי השימוש הללו מצידך, או מכל טענה על הפרתך את תנאי השימוש האלו.

8. Breaches of these terms of use

ללא הפליה לזכויות אחרות תחת תנאי שימוש אלו, אם יופרו תנאי שימוש אלו בכל צורה, נאלץ לנקוט באמצעים ההולמים את הפרת התנאים, כולל השעיית הגישה לאתר, איסור כניסה לאתר, חסימת מחשבים המשתמשים בכתובת IP מלהכנס לאתר, יצירת קשר עם שירות אינטרנט על מנת לבקש חסימת גישה לאתר ו/או שימוש בהליכים משפטיים.

9. Variation

אנו עלולים לשנות תנאים אלו מזמן לזמן. שינוי תנאי השימוש באתר יכנסו לתוקף מיום פרסום השינויים בתנאי השימוש באתר שלנו

10. Assignment

אנו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו, ליצור חוזה-משנה או לבצע כל שינוי הקשור בזכויותינו וחובותינו תחת תנאי שימוש אלו ללא הודעה או הסכמה מראש.

חל איסור העברת או עשיית חוזה-משנה או כל דבר הנוגע לזכויותייך וחובותייך תחת תנאי שימוש אלו.

11. Severability

אם כל תנאי שימוש מאלו יחשב על פי בית משפט או כל סמכות משפטית אחרת שלא כדין ושאינה ניתנת לאכיפה, התנאים האחרים ישארו בתוקף. אם תנאי כלשהו הנחשב כדין ושניתן לאכיפה, ואם חלק ממנו נמחק, חלק זה יחשב כאילו לא נמחק, ויתר ההוראה תשאר בתוקף.

12. Exclusion of third party rights

תנאי שימוש אלו הם לטובתך ולטובתנו ואינם מיועדים להוות יתרון לצד שלישי, או להוות שימוש לכל צד שלישי. השימוש בזכויות שלנו ושלך ביחס לתנאי שימוש אלו אינו נתון להסכמה של צד שלישי.

13. Entire agreement

Subject to the first paragraph of Section [8], these terms of use, together with our privacy policy, constitute the entire agreement between you and us in relation to your use of our website and supersede all previous agreements in respect of your use of our website.

14. Law and jurisdiction

תנאי שימוש אלה יהיו תחת השגחה מפורשת בהתאם לחוקי ארה"ב, וכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלו תהיה כפופה לשיפוט הבלעדי של מערכת בית המשפט של ניו יורק.

Our details:

שמה המלא של החברה הינו MotaWord בע"מ.

ניתן ליצור עימנו קשר בכתובת info@motaword.com